Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Būsimų 5 klasių mokinių, atvykstančių mokytis iš kitų mokyklų, tėveliai!

Kviečiame į mokyklos raštinę birželio 8-10 d. 8.30-15.30 (117 kab.)
Raštinėje užpildysite prašymą dėl priėmimo į mokyklą. Būkite apsisprendę , kokį dorinio ugdymo dalyką rinksis jūsų vaikas (etiką, tikybą).

Su savimi reikia turėti šiuos dokumentus:
  1. užpildytą ir pasirašytą prašymą,
  2. vaiko gimimo liudijimo kopiją (kopija),
  3. jei vaikas turi specialiųjų poreikių – specialistų išvadų kopiją,
  4. Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą (originalą),
  5. rašiklį.

Susitinkame saugiai (su kaukėmis) mokyklos raštinėje.

Telefonai pasiteiravimui: 846 345832 (mokyklos raštinė), 846345836 (direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

P.S. Atvyksta tik vienas iš tėvų (rūpintojų, globėjų). Su mokiniais pasimatysime rugsėjo mėnesį.

Mokyklos administracija
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)