Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Ne tik mokome...

       Įgyvendinant kolegialaus bendradarbiavimo „Ugdymo(si) planavimas ir organizavimas bendradarbiaujant programą, progimnazijos 1–4 klasių pedagogės kovo 14 dieną susitiko su Liudviko Stulpino progimnazijos mokytojomis. Metodinė diena „Profesinis pasitikėjimas savimi. Iššūkiai ir sėkmės istorijos“ inicijuota Liudviko Stulpino progimnazijos kolektyvo. Renginyje dalintasi sėkmės istorijomis, leidusiomis stiprinti mokytojo profesinį pasitikėjimą  savimi. Diskutuota apie tarpusavio bendradarbiavimo, bendradarbiavimo su tėvais, įvairių ugdymo strategijų bei metodikų įtaką mokytojo profesiniam pasitikėjimui.

     Kovo 15 d. vyko priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojų, spec. pedagogų ir

lopšelio-darželio „Papartėlis“ pedagogių apskritojo stalo diskusija ,,Gerosios patirties link: PUG vaikų ugdymo ir ugdymosi poreikiai, pažangos įvertinimas“. Aptartas priešmokyklinės ugdymo grupės vaikų ugdymo turinio ir kompetencijų vertinimas.

      Nuoširdžiai dėkoju progimnazijos, Liudviko Stulpino progimnazijos ir lopšelio-darželio „Papartėlis“ mokytojoms  už dalyvavimą veiklose, už norą būti kartu.

                                                   Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalė Bukevičienė

 

 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)